Tietosuojaseloste

Rekisteröityminen
Tilauksen tekeminen Casa Rosalinin verkkokaupasta ei edellytä rekisteröitymistä. Casa Rosalin pyytää sinulta vain tilauksen käsittelemiseksi, veloittamiseksi ja toimittamiseksi tarpeelliset henkilötiedot. 

Yksityisyys ja tietosuoja
Casa Rosalinin asiakastiedot ovat luottamuksellisia emme luovuta niitä markkinointitarkoituksiin.

REKISTERINPITÄJÄ

Casa Rosalin Oy, Y-tunnus 2600872-1
www.casarosalin.fi
Sastamalankatu 39
38210 Sastamala
Sähköposti: casarosalin@live.fi

REKISTERIASIOITA HOITAA
Heidi Simonsen
Puhelin: 050-365 7809 
Sähköposti:casarosalin@live.fi

REKISTERIEN NIMET
Casa Rosalinin verkkokaupan asiakas- ja tilausrekisteri.

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE 
Henkilö on tehnyt tilauksen Casa Rosalinin verkkokaupasta tai jättänyt yhteystietonsa käyttöömme yhteydenottolomakkeella.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
Casa Rosalin Oy kerää henkilötietoja asiakassuhteen hoitamista varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on asiakkaan ja Casa Rosalinin välinen sopimus. Lisäksi oikeusperusteena on myös pakottava lainsäädäntö. Henkilötietojen (nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite) antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle ja tuotteiden toimittamiselle.

Asiakasrekisterin henkilötietoja käsitellään tilausten, laskutuksen, postituksen, asiakkaan yhteydenottojen sekä muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. 

Rekisterin käyttötarkoitus on Casa Rosalinin asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Rekisteriä käytetään myös kadonneiden pakettien seurantaan.  Henkilötietoja käsitellään lain ja asetusten sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. 


REKISTERIEN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Asiakasrekisteri: asiakkaan etu- ja sukunimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ostotapahtuma- ja asiointitiedot, palautetiedot sekä vaihtoehtoiset toimitusosoitteet.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan oma ilmoitus sekä asiakkaan ostos- ja asiointitiedot Casa Rosalin Oy:n tietojärjestelmissä.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tilausten säilyttämistä vaativan lain puitteissa. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut. 

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot. Pyyntö on toimitettava kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröityjä informoidaan tietojen käsittelystä pitämällä tämä rekisteriseloste saatavilla yrityksen toimitiloissa ja verkkosivuilla.

Rekisterinpitäjä poistaa, oikaisee tai täydentää oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn taikka rekisteröidyn työnantajan pyynnöstä rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon ilman aiheetonta viivytystä. Pyyntö osoitetaan kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus eli asiakassuhteen hoito.

TIETOJEN LUOVUTUS 
Asiakasrekisterien tietoja ei luovuteta Casa Rosalin Oy:n ulkopuolelle, paitsi lainsäädännön niin velvoittaessa sekä sellaisille yrityksen alihankkijoille, jotka osallistuvat  asiakkaan tilauksen hoitamiseen, kuten tuotteiden postitukseen tai maksamiseen ja tietojärjestelmien ylläpitoon. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUS

Asiakastiedot ovat luottamuksellisia. Rekistereitä säilytetään sähköisesti ja suojattuna asianmukaisesti ulkopuolisilta palomuurein ja muita teknisiä suojakeinoja hyväksikäyttäen. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käyttää ja ylläpitää salasanoin suojattujen rekisterien tietoja. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Henkilö- ja maksutiedot käsitellään aina salatussa SSL-yhteydessä. Maksutiedot (henkilötunnus, Klarna-maksut) käsitellään ulkopuolisessa suojatussa ja salatussa järjestelmässä.